چطور با فشار رقبا برای نشان دادن کارت ها در بازی های دوستانه کنار بیاییم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله فری پوکر به قلم کارلوس ولش – دو بار در هفته و فقط برای تفریح، با گروهی از بازیکنان همیشگی پوکر،…

فاکتورهایی که برای کال کردن شرط سوم از موقعیت باید در نظر بگیرید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله فری پوکر: ریاضیات پوکر و روانشناسی پوکر و استراتژی پوکر به قلم متیو پیت – حتما در مورد عواقب بازی از خارجِ موقعیت…